RTU patentu pieteikumu sagatavošana
 • Pirms gatavot patenta pieteikumu, pārliecinieties:

  • Vai izgudrojums var tikt kvalificēts kā jauns un līdz šim nezināms attiecīgās zinātnes vai tehnikas nozares lietpratējiem;
  • Vai ar izgudrojumu saistīta informācija nav iepriekš publicēta (ziņojumi konferencēs u.c. publiskos pasākumos);
  • Vai izgudrojums ir rūpnieciski pielietojams.
 • Ja izgudrojums atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, tad nākamais solis ir iepazīties pēc kādas procedūras noritēs izgudrojuma patentēšana.

  Ar 2015. gada 22. aprīli ir stājusies spēkā jaunā kārtība (Nr.01000-6/2 «Kārtība, kādā tiek virzīts darbinieka vai studējošā iesniegums, pieņemts lēmums par RTU mantiskajām tiesībām uz intelektuālo īpašumu»), līdz ar to pastāv divi iespējamie varianti RTU izgudrojumu patentēšanai:

  2.1. Ja izgudrojums NAV izstrādāts ESF, ERAF, LZP un līdzīgu projektu ietvaros, patenta pieteikuma iesnieguma izvērtēšanu veic Intelektuālā īpašuma pārvaldības (IĪP) komisija, nepieciešamības gadījumā atzinuma sniegšanai piesaistot ekspertus. Gala lēmumu par universitātes mantiskajām tiesībām, balstoties uz Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisija rekomendāciju, pieņem rektors. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par patenta pieteikšanu, reģistrāciju un uzturēšanu Latvijas teritorijā, RTU to veic no Zinātnes attīstības fonda līdzekļiem. Patenta uzturēšanu RTU apmaksā laika periodam līdz trim gadiem, ja nav noslēgts licences līgums un veiktas pārrunas par iespējamo komercializāciju.

  Lai IĪP komisija varētu kvalitatīvi novērtēt izgudrojuma potenciālu, lūgums, aizpildot IĪP iesnieguma veidlapu, īpašu uzmanību pievērst 5. ailei (par komercializācijas iespējām), kur jānorāda informācija par uzņēmumiem, kas varētu būt ieinteresēti izgudrojuma komercializācijā (uzņēmuma nosaukums, vai ir bijušas pārrunas par iespējamo sadarbību u.tml.).

  IĪP veidlapu jāparaksta struktūrvienības vadītājam ar piezīmi: «Uzskatu, ka izgudrojumam ir komerciālais potenciāls».

  2.2. Ja izgudrojums IR izstrādāts projekta ietvaros un patents ir paredzēts kā projekta rezultāts, IĪP komisija pieteikumu nevērtē, tas ir projekta vadītāja uzdevums. Šādā gadījumā ieteicams noformēt sanāksmes protokolu, kurā norādīts, ka izgudrojums atbilst projekta pētījumam un ir ar komerciālo potenciālu, un to ar savu parakstu apliecina projekta zinātniskais vadītājs. Projekta vadītājs paraksta arī IĪP iesnieguma veidlapu, norādot projekta numuru (arī RTU PVS ID) un nosaukumu. Saskaņā ar RTU rektora rīkojumu, ja izgudrojums radīts projekta ietvaros, patentēšanas izmaksas jāsedz no projekta finansējuma, vai no struktūrvienības budžeta, ja projektā tam nav paredzēti līdzekļi. Papildu informācija par patentēšanas izmaksām: http://www.lrpv.gov.lv/lv/izgudrojumi/izmaksas.

 • Uzsākot izgudrojuma patentēšanas procesu, autoram ir jāaizpilda IĪP IESNIEGUMA VEIDLAPA.

  Tajā bez kontaktpersonas datiem un paraksta, nepieciešama arī struktūrvienības vadītāja vai projekta vadītāja vīza un paraksts. IIP iesniegumu veidlapu ar parakstiem lūdzu nosūtīt uz e-pasta adresi patenti@rtu.lv.

  IĪP IESNIEGUMA VEIDLAPA

 • Pieteicējam jāsagatavo izgudrojuma apraksts, pretenziju (-as), zīmējumi, ja tādi nepieciešami un kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

  Ar detalizētāku informāciju par patenta pieteikuma struktūru un noformējumu var iepazīties izvilkumā no Patentu un patentu pieteikumu noteikumiem (MK noteikumi Nr. 224). Sagatavoto patenta pieteikumu un informāciju par izgudrotājiem (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese) jānosūta uz e-pasta adresi: patenti@rtu.lv.

 • Kopā ar izgudrojuma aprakstu lūgums sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Vai pieprasīt paātrināto pieteikuma publicēšanu (ātrāk, nekā astoņpadsmit mēnešu laikā no pieteikuma datuma)? Ja nākotnē plānots uz Latvijas patenta pieteikuma bāzes iesniegt starptautisko patenta pieteikumu, tad jāņem vērā, ka pēc paātrinātās publicēšanas uz šo pašu izgudrojumu prioritātes prasību iesniegt vai grozīt nevar. Ja plānots izmantot prioritātes tiesības, paātrināto publicēšanu pieprasīt nevajag.
  • Vai izgudrojums tika radīts izmantojot tikai RTU resursus? Pretējā gadījumā jāveic pārrunas ar potenciālo pieteikuma līdzpieteicēju (nākotnē – līdzīpašnieku) par pieteikuma iesniegšanas un patenta izmantošanas nosacījumiem. Šādā gadījumā nepieciešams pievienot potenciālā līdzpieteicēja kontaktinformāciju.

Konsultācijas par patentu pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12-104 pie intelektuālā īpašuma speciālistes Irīnas Boiko: patenti@rtu.lv, tālr.: 26037158.