RTU patenti

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU zinātnieku izstrādātiem pētījumiem, kuri aizsargāti ar Latvijas Republikas patentu.

Patentu apraksti pieejami:

  • Eiropas Patentu iestādes uzturētajā datu bāzē – Espacenet
  • Latvijas Patentu tehniskajā bibliotēkā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 33, 4. stāvā (www.patbib.gov.lv).
Rīgas Tehniskās universitātes uzturētie Latvijas Republikas patenti
Patenta Nr.Patenta nosaukums LVPatenta nosaukums EN
Patents Nr. 13918«Mikroklimata radīšanas iekārta un temperatūras regulēšanas paņēmiens tajā»«Device for creating microclimate and method of temperature control therein»
Patents Nr. 13956«Glicerīnskābes iegūšanas metode un katalizators tās realizācijai»«The method of glyceric acid preparation and catalyst for its realization»
Patents Nr. 13966«Lineārs peristaltisks sūknis un sūknēšanas process»«Linear peristaltic pump and pumping process»
Patents Nr. 13971«Aksiālas ierosmes induktormašīna»«Axial excitation inductor machine»
Patents Nr. 13977«Vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam»«The generator of vertical airstream for free-flying of human»
Patents Nr. 13978«Vilciena avārijas bremzēšanas iekārta»«Train emergency braking device»
Patents Nr. 13980«Ligatūra un tās izgatavošanas paņēmiens»«Ligature and method for its production»
Patents Nr. 13982«Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma»«Control system for microgenerator»
Patents Nr. 13984«Kompensācijas iekārta»«Compensating device»
Patents Nr. 13986«Asinhronais ģenerators»«Asynchronous generator»
Patents Nr. 13991«Keramikas tīģelis un tā izgatavošanas paņēmiens»«Ceramic crucible and method for production thereof»
Patents Nr. 14016«Kāpurķēžu robotizēta platforma ar kustīgu kāpurķēžu elementu»Tracked platform for robotized vehicle provided with mobile track segment»
Patents Nr. 14017«Astoņu riteņu robotizēta platforma ar kāpurķēdēm»«Tracked platform with eight wheels for robotized vehicle»
Patents Nr. 14019«Smagais betons»«Heavy concrete»
Patents Nr. 14023«Induktorģenerators»«Inductor type AC generator»
Patents Nr. 14051«Porains elements»«Porous element»
Patents Nr. 14078«Keramisks filtrs»«Ceramic filter»
Patents Nr. 14168«Elekromehāniskais ģenerators»«Electromechanical generator»
Patents Nr. 14169«Elektrotransporta vilces divvirziena jaudas plūsmas apakšstacijas sistēma»«System of bidirectional DC power at the electric transport track substations»
Patents Nr. 14175«Spuras vibrokustinātāja darba režīma iestatīšanas paņēmiens»«Method for adjustment of operation conditions of fin-type vibration propulsive device»
Patents Nr. 14181«Magnētiski saistītu tinumu parametru kontroles iekārta»«Device for control of magnetically connected windings»
Patents Nr. 14188«Jauns diacetonglikozes 3-spirooksazolidinona un tā atvasinājumu sintēzes paņēmiens»«New method for synthesis of diacetone glucose 3-spiro-oxazolidinone and derivative thereof»
Patents Nr. 14192«Trīsdimensiju aortas implanta veidošanas paņēmiens»«Three dimensional aortic implant»
Patents Nr. 14216«Siltumu akumulējošs betons un konstrukciju izveidošanas tehnoloģija»«Heat accumulating concrete and technology of casting the structures in formwork»
Patents Nr. 14236«Lokomotīves bremze»«Locomotive brake»
Patents Nr. 14320«Ekrāns aizsardzībai pret elektromagnētisko starojumu»«Screen for protection against electromagnetic radiation»
Patents Nr. 14354«Automatizēta lietotāju vēlmju identifikācijas sistēma telpas mikroklimata regulēšanai»«Automated identification system of user’s wishes for room microclimate control»
Patents Nr. 14363«Hidrodinamiskā spuras vibrokustinātāja pārneses mehānisms»«Transfer mechanism of hydrodynamic fin vibrating actuator»
Patents Nr. 14364«Suspensijas gatavošanas paņēmiens un ierīce tā realizēšanai»«Method and device for preparation of suspension»
Patents Nr. 14365«Titāna dioksīda keramikas masa»«Titanium dioxide ceramic mass»
Patents Nr. 14368«Veļas mazgājamo mašīnu centrifūgu balansēšanas ierīce»«Device for balancing of centrifuges of household washing machines»
Patents Nr. 14372«Špineļa tipa ferītu gāzes sensoru jutības paaugstināšanas paņēmiens»«Method for improvement of gas sensing properties of spinel ferrite type sensors»
Patents Nr. 14375«Nesinhronas gaitas automātikas ierīce»«Automatic out-of-step non-synchronous device»
Patents Nr. 14376«Sinhronā mašīna ar pastāvīgajiem magnētiem»«Synchronous machine with permanent magnets»
Patents Nr. 14382«Magnētiskais maisītājs»«Magnetic stirrer»
Patents Nr. 14383«Pulvermateriālu sajaukšanas paņēmiens un iekārta tā īstenošanai»«Method and device for mixing of powder materials»
Patents Nr. 14385 «Plānsienas stiprināts korpuss»«Thin-walled reinforced housing»
Patents Nr. 14386«Žiroskopiskais paņēmiens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai»«Gyroscopic method for forming motive force of floating vehicle»
Patents Nr. 14387«Pretestības koeficienta noteikšanas metode zem ūdens peldošam objektam»«Method for determination of hydrodynamic resistance coefficient of underwater floating objects»
Patents Nr. 14388«Vēja elektroiekārta»«Wind-driven electric plant»
Patents Nr. 14389«Lineārs peristaltisks sūknis»«Linear peristaltic pump»
Patents Nr. 14401«Masa emalju tipa pārklājumam uz tērauda»«A mass of enamel type coating on the steel»
Patents Nr. 14405«Iekārta drošai dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanai ar autotransportu, izmantojot satelītu navigācijas sistēmas»«Device for safe traversing of railway crossings by motor transport making use of satellite navigation systems»
Patents Nr. 14406«Astoņu riteņu robotizēta platforma ar zemu novietotiem riteņu un šasijas balstu rotācijas centriem»«Robotized platform with eight driving wheels having low located rotation centers of wheels and chassis supports»
Patents Nr. 14407«Astoņu riteņu robotizēta platforma ar papildus atsperēm»«Robotized platform with eight driving wheels provided with additional springs»
Patents Nr. 14408«Betona sedlveida čaulas veidošanas tehnoloģiskais process»«Technological process for formation of the concrete saddle-shaped shells»
Patents Nr. 14409«Gumijas amortizatora konstrukcija ar mainīgu stingumu un tā stinguma noteikšanas paņēmiens»«Construction of rubber shock absorber with flexible rigidity and method of determination of its rigidity»
Patents Nr. 14418 «Sinhronais reaktīvais dzinējs»«The synchronous reaction motor»
Patents Nr. 14445«3-dezoksi-3-(1-(1,2,3-triazolil)metil)allozes atvasinājumi kā glikozidāžu inhibitori»«Deratives of 3-deoxy-3-(1,2,3-triazolyl) me-thyl) allose as glucosidase inhibitors»
Patents Nr. 14458«Sinhronais dzinējs ar pastāvīgajiem magnētiem»«Synchronous motor with permanent magnets»
Patents Nr. 14466 «Elektroniskais kodu transmitteris»«Electronic transmitter of codes»
Patents Nr. 14470«Vēja elektroiekārta»«Wind electric plant»
Patents Nr. 14479«Caurlaidīgs elements»«Permeable element»
Patents Nr. 14493 «Tiešais sprieguma pārveidotājs vēja iekārtām»«Direct voltage converter for wind turbines»
Patents Nr. 14494«Fiksēta viļņu garuma optiskās šķiedras savienotājs-sazarotājs, pielietojot Brega refleksijas režģi»«Combiner-splitter of Bragg’s reflection grating»
Patents Nr. 14504«Masa stikla-kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda»«The mass of glass-crystalline enamel type coating on the steel»
Patents Nr. 14519«Slāņains kompozīts ar šūnu tipa dobām ribām uz koksnes materiālu bāzes»«Layered composite plate based on wood materials and provided with cell type hollow ribs»
Patents Nr. 14520«Elektriskā transporta bremzēšanas procesā rekuperētās enerģijas kapacitatīvā uzkrāšanas sistēma»«Capacitive storing system of recovered braking energy for electric transport»
Patents Nr. 14525«Bezkontaktu tiešās piedziņas vējģenerators»«Contactless direct-driven wind generator»
Patents Nr. 14530«Pastveidīgu materiālu reoloģiskās testēšanas paņēmiens»«Method for rheological testing of pastelike materials»
Patents Nr. 14531«Maksimāli pieļaujamas slodzes noteikšanas paņēmiens izmēģinājumos uz paliekošo stiprību»«Method for determination of upper limit of permissible load applying a test of residual strength»
Patents Nr. 14533«Bezsvina segnetoelektriska keramika uz sārmu niobātu bāzes un tās izgatavošanas paņēmiens»«Lead-less segnetoelectric ceramic based on alkaline metal niobate and method for producing thereof»
Patents Nr. 14540«Fibrobetona orientētas stiegrošanas paņēmiens un ierīce»«Method and device for oriented introduction of fibers into firboconcrete mix»
Patents Nr. 14544«Fibrobetona konstrukciju slodzes nestspējas» «Method for renewal of load carrying capacity of fibrous concrete»
Patents Nr. 14551«Līdzspriegumu paaugstinošais un pazeminošais impulsregulators»«DC voltage step-up and step-down pulse regulator»
Patents Nr.14556«Paaugstinātas stiprības oksīdu keramika»«Oxide ceramics characterized by elevated strength»
Patents Nr. 14557«Viļņa garuma filtra efektīvās caurlaides joslas mērījumu shēma»«Measuring scheme for evaluation of efficient bandwidh of wavelength filter penetrability»
Patents Nr. 14575«Nano paātrinājuma mērīšana ķermenim, kas pārvietojas retinātā gāzes vidē, un tam nepieciešamā iekārta»«Method for measurement of nanoacceleration of a body in diluted gas envirronment and device therefor»
Patents Nr. 14584«Granulu ražotnes koksnes skaidu kaltes iekārta»«Sawdust drying plant in pellet production»
Patents Nr. 14585«Kompozītmateriāla sagrūšanas tipa noteikšanas metode»«Method for evaluation of destruction process of composite material»
Patents Nr. 14586«Erbija leģētas optiskās šķiedras pastiprinātājs viļņgarumdales blīvēšanas sistēmām»«Erbium-doped fiber amplifier for wavelength division multiplexing systems»
Patents Nr. 14587«Skrūves tipa optisko šķiedru savienotājs, kura konstrukcija balstās uz pārbīdes un rotācijas kustībām»«Optical fiber connector of screw-type based on screw shift and turning»
Patents Nr. 14591«2,6-Bis-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēze un pielietojums»«Synthesis of 2,6-bis-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purine nucleosides and uses thereof»
Patents Nr. 14592«Kalcija fosfātu kaulu cements un tā pagatavošanas paņēmiens»«Calcium phosphate bone cement and method for its preparation»
Patents Nr. 14600«Brega reflektors ar maināmo viļņu garumu optisko signālu precīzai sadalīšanai»«Bragg reflector with tunable wavelength for the accurate separation of optical signals»
Patents Nr. 14613«1’,4’-Diaizvietoti 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-3-C-(1’-triazolil)metilglikofuranozes atvasinājumi»«1′,4′-Disubstituted 1,2:5,6-di-O-izopropyliden-3-C-(1′ triazolyl)methyglycofuranose derivatives»
Patents Nr. 14614«1’,4’-Diaizvietoti 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-3-C-(1’-triazolil)metilallofuranozes atvasinājumi»«1′,4′-Disubstituted 1,2:5,6-di-O-izopropyliden-3-
C-(1′-triazolyl)methylallofuranose derivatives»
Patents Nr. 14624«Paņēmiens ferītu nanodaļiņu ieguvei polimēru nanokompozītu izgatavošanai»«A method for producing ferrite nanoparticles for polymeric nano-composites»
Patents Nr. 14634«6-Amino-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēze»«Synthesis of 6-amino-2-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-9H-purine nucleosides»
Patents Nr. 14627«Sinhronais reaktīvais dzinējs»«The reluctance synchronous motor»
Patents Nr. 14646«Masa kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda»«Mass of crystalline enamel for coating on the steel»
Patents Nr. 14766«Vēja un ūdeņraža autonomā enerģētiskā sistēma»«Autonomous energetic system provided with wind turbine and hydrogen fuel cell»
Patents Nr. 14768«Izolētā aizvara lauktranzistora draiveris»«Mosfet driver»
Patents Nr. 14757«Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze»«Synthesis of arabinofuranosylpurine nucleosides»
Patents Nr. 14795«Miera stāvokļa berzes koeficienta un virsmu slīdēšanas īpašību noteikšanas mēriekārta»«Equipment for measuring of static coefficient of friction an surface slip properties»
Patents Nr. 14800«Pastāvīgo magnētu sinhrono ģeneratoru rotora montāžas metode»«Assemblage method of permanent magnet synchronous generator rotor»
Patents Nr. 14796«Vadāmais elektroniskais strāvas avots ar divpakāpju strāvas stabilizāciju»«Adjustable electronic current source with doubled current stabilization»
Patents Nr. 14820«Feromagnētiskais sorbents» «Ferromagnetic sorbent»
Patents Nr. 14822«Sorbents ar feromagnētiskām īpašībām»«Sorbent with ferromagnetic properties»
Patents Nr. 14823«Šūnu konstrukciju izgatavošanas paņēmiens no lokšņu metāla»«Method of manufacturing of cellular structures from sheet metal»
Patents Nr. 14811«Izstrādājuma no kompozītmateriāliem izgatavošanas paņēmiens»«A method of producing an article from composite materials»
Patents Nr. 14807«Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»«Blood vessel prosthesis made of surgical natural silk yarns»
Patents Nr. 14870«Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens»«Method for obtaining a ceramic sorbent»
Patents Nr. 14825«Šūnu struktūras sendvičpanelis»«Sandwich panel with cellular structure»
Patents Nr. 14857«Reaktīvais magnētiskais sajūgs»«Reactive magnetic coupler»
Patents Nr. 14895«5-monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti»«Compounds of 5-monosubstituted 2-mono- or 2,2-disubstituted 1,3-dioxane-4,6-dione as antiradical agents and antioxidants»
Patents Nr. 14907«Ūdens transportlīdzekļa spuru vibrokustinātājs»«Fin vibrating actuator of water vehicle»
Patents Nr. 14912«Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens»«Out-of-step protection device and method»
Patents Nr. 14789 «Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu atīrīšanas paņēmiens no lignīna un hemiceluzozes vielām»«A method for wastwatertreating from lignin and hemicellulose subsances at woo processing plants»
Patents Nr. 14939 «Kvazi-Z-avota strāvas invertors»«Current-fed quasi-z-source inventer»
Patents Nr. 14936«Pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmā»«All-optical converter and splitter in combined wavelength division multiplexing system»
Patents Nr. 14944«3-Alkil-4-hidroksihinolin-2(1H)-onu sintēzes paņēmiens»«Method for synthesis of 3-Alkyl-4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones»
Patents Nr. 14955«Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»«Nucleophilic ring opening of annulated aziridines in liquid sulfur dioxide»
Patents Nr. 14967«Metālisko izstrādājumu karstumizturības paaugstināšanas paņēmiens»«Method for increasing of heat resistance of metallic articles»
Patents Nr. 14965«Bezpilota lidaparāts»«Remotely controllable airplane»
Patents Nr. 14968«Tērauda precīzijas pāru detaļu atjaunošanas paņēmiens»«Method for renovating and repairing of steel precision pair parts»
Patents Nr. 14978«Vienmasas vibrovesera uz elastīgas piekares darba režīma vadības paņēmiens»«Method for control of operation conditions of one-mass vibration hammer on elastic suspension»
Patents Nr. 14979«Ribotu plātņu izgatavošanas paņēmiens»«Method for producing of ribbed plates»
Patents Nr. 14981«Sulfoksīdu sintēzes paņēmiens no trialkilsililsulfinātiem»«Sulfoxide synthesis from trialkylsilylsulfinates»
Patents Nr. 14986«Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze»«The synthesis of arabinofuranosylpurine nucleosides»
Patents Nr. 14989«Atbalsta konstrukcija»«Support structure»
Patents Nr. 14990 «Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma»«Wave-length division and multiplexing communication system for transmission of waves with mixed velocity»
Patents Nr. 14994«Induktora elektriskā mašīna ar samazināto palaišanas momentu un gaisa spraugas elektromagnētisko regulēšanu» «Inductor electric machine with decreased starting torque and electromagnetic regulation of air gap»
Patents Nr. 14959«Sistēma un paņēmiens lietotāju brīdināšanai par pārmērīga nenosūtītā datu daudzuma esamību bezvadu datu pārraides modulī»«System and method for warning users of the existence of excessive unsent data amount in the wireless transmission module»
Patents Nr. 14970«Strēmeļu testu mērījumu veikšanas palīgierīce»«Auxuliary device for implementation measurements by test strips»
Patents Nr. 15027«Interfeiss informācijas pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā ar induktīvas pretestības modulāciju un amplitūdas modulāciju»«Interface for transmission of information via closed loop using modulation both of inductive reactance and amplitude»
Patents Nr. 14971«Konstrukciju skrūvju un kniežu savienojumu kombinētā akustiskās emisijas un ultraskaņas kontroles metode»«Method for testing of bolted and rivetted joints in structures by combined acoustic emission and ultrasonics»
Patents Nr. 14988«Ķemmveida instruments un tā izgatavošanas metode»«Comb-like tool and method for its manufacturing»
Patents Nr. 15043 «Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu»«Wavelength division multiplexing fiber optical access communication system with multichannel light source»
Patents Nr. 15047«Spēka transformatoru diagnostikas paņēmiens un ierīce iekšējo bojājumu noteikšanai»«Power transformer diagnostics method and device for detecting internal faults»
Patents Nr. 15067«Vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas rotors ar aerodinamisku starteri/bremzi»«Rotor of wind motor with vertical rotation axis and aerodynamic starter/brake»
Patents Nr. 15011«Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes»«Composition of sorption granules based on natural clays»
Patents Nr. 15038«Vēja turbīnas darba režīma vadības paņēmiens un ierīce tā realizēšanai» «Method for control of operation conditions of wnd turbine and device for its realization»
Patents Nr. 15041«Būvmateriālu stiprības nesagraujošās pārbaudes paņēmiens»«Non-destructive strength testing method for building materials»
Patents Nr. 15083«Ribotas kompozītplātnes ar centrālo gofrēto slāni uz koksnes bāzes izgatavošanas paņēmiens un iekārta»«Method and equipment for production of ribbed composite plate with goffered woodbased core layer»
Patents Nr. 14859«Raiduztvērējs informācijas uztveršanai un pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā»«Transmitter-receiver for data reception and transmission in a closed power circuit»
Patents Nr. 14860 «Uztvērējraidītājs informācijas pārraidei un uztveršanai noslēgtajā spēka kontūrā»«Transceiver for data transmission and reception in a closed power circuit»
Patents Nr. 14861«Metode un sistēma informācijas pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā»«Method and system for data transmission in a closed power circuit»
Patents Nr. 15095«Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā»«Method for synthesis of amides using Ritter reaction in liquid sulfur dioxide»
Patents Nr. 15096«Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»«Method for ring opening of azetidines with nucleophiles in liquid sulfur dioxide»
Patents Nr. 15060 «Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā»«Remedy for reinforcement of bone defects in osteoporosis»
Patents Nr. 15098 «Celulozi saturošu dažādšķiedru tekstilmateriālu apdares paņēmiens»«Chemical processing of cellulose-containing blended textiles»
Patents Nr. 15156«Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens»«Device and method for relay protection of electrical network»
Patents Nr. 15124«Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»«Thermal insulation material from granulated sawdust»
Patents Nr. 15169«Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens» «Method for testing of products on vibration strength»
Patents Nr. 15147 «Poligona gāzes ražošanas paņēmiens»«Method for production of landfill gas»
Patents Nr. 15140 «Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens»«Method for purification of betulonic acid»
Patents Nr. 15175 «Iekštelpu apmetuma maisījums ar termoregulējošām un siltumizolējošām īpašībām un tā uzklāšanas paņēmiens»«Plaster with thermo-regulation and heat isolation properties and applying method thereof»
Patents Nr. 15139 «Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem»«Sulfone synthesis from potassium allyltrifluoroborates»
Patents Nr. 15193«Mobilu iekārtu akumulatoru uzlādes ierīces kontakts»«Battery charger contact for mobile devices»
Patents Nr. 15202 «Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā»«Thermally treated alkaline activated material with PH regulatory properties and its application in continuous biogas fermentation process»
Patents Nr. 15207 «Augstsprieguma elektropārvades līniju vienfāzes īsslēgumu atrašanās vietas noteikšanas paņēmiens»«Method for identification of single phase-to-ground fault in high-voltage power transmission lines»
Patents Nr. 15214 «Fāžu pāreju ierosināšanas paņēmiens alvas sulfīdos» «Initiation method of phase trasition in tin sulphides»
Patents Nr. 15215 «Asinhrona režīma vadības paņēmiens»15215 «Out-of step regime control method»
Patents Nr. 15194«Bez-transformatora paaugstinošais līdzstrāvas-maiņstrāvas (DC-AC) impulsregulators ar augstu pastiprinājuma koeficientu»«Transformerless high boost DC-AC inventer»
Patents Nr. 15205«Elektrodu potenciāla noteikšanas ierīce»«Device for measuring electrodes potential»
Patents Nr. 15188«Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»«Eco-friendly porous material for iehnancement of insulation properties of hollow building blocks and a method for obtaining thereof»
Patents Nr. 15164«Biometāna ražošanas iekārta»«Biometanation device»
Patents Nr. 15176 «Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika»«By silicon nitride modified mullite-ZrO2 ceramics»
Patents Nr. 15232«Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»«Reinforced concrete screw pile and its manufacturing technology»
Patents Nr. 15233«Stiegrota betona skrūvpālis»«Reinforced concrete screw pile»
Patents Nr. 15200«Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»«Method for making a filtering element of a water filter»
Patents Nr. 15187«Putubetons ar samazinātu rukumu»«Foamed concrete with reduced shrinkage»
Patents Nr. 15186 «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai, kas satur silīcija karbīdu»«Material for the heat-resistance articles and coatings containing silicon carbide»
Patents Nr. 15204 «Pārklājuma biezuma noteikšanas paņēmiens»«Method of determaning coating thickness»
Patents Nr. 15224 «Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem»«System and method for measuring of non-linearity coefficient in optical fibers for telecommunications»
Patents Nr. 15225«Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»«Equipment for evaluating the tribological properties of materials»
Patents Nr. 15236 «Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma»«Dispersion compensated spectrum sliced wavelenght division multiplexed optical communication system»
Patents Nr. 15203 «Materiālu un izstrādājumu dekoratīvo aizsargpārklājumu iegūšanas paņēmiens vakuumā»«Method of creating decorative prorecting coating for materials and product in vakuum»
Patents Nr. 15218«Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām»«Catalyst for hydrocarbon from renewable feedstock»